LIETUVOS SAMARIEČIŲ BENDRIJOS ALYTAUS SKYRIAUS ĮSTATAI

BENDROJI DALIS

 1. Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyrius (toliau – Bendrija) yra savanoriška, savarankiška labdaros visuomeninė organizacija, jungianti savo gretose Lietuvos Respublikos piliečius ir juridinius asmenis, nepriklausomai nuo jų profesijos, partiškumo ar religinių įsitikinimų.
 2. Lietuvos samariečių bendrija atkurta 1992 m. sausio 24d.
 3. Bendrijos atpažinimo ženklas: raudoname fone.. ..  Vėliava…   Šūkis-
 4. Savo veikloje Bendrija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau  – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų įstatymas), kitais įstatymais, teisės aktais, Lietuvos samariečių bendrijos įstatais bei šiais įstatais. Jei šie įstatai prieštarauja Lietuvos samariečių bendrijos įstatams, taikomos Lietuvos samariečių bendrijos įstatų nuostatos. Savo veiklą bendrija organizuoja savarankiškai, kiek tai neprieštarauja Lietuvos samariečių bendrijos valdymo organų priimtiems sprendimams.
 5. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savarankišką balansą, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos respublikos banko įstaigose, antspaudų su savo pavadinimu, atributiką.
 6. Pavadinimas – Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyrius.
 7. Teisinė forma – asociacija.
 8. Bendrijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.    

BENDRIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Bendrijos tikslas yra rūpintis nelaimės ištiktais, nepasiturinčiais žmonėmis, globoti senelius, neįgalius asmenis, specialias mokyklas, teikti pirmąją pagalbą įvykio vietoje.
 • Bendrijos uždaviniai:
  •  Pirmosios ir medicininės pagalbos teikimas nukentėjusiems, apmokymas teikti pirmą pagalbą;
  •  Darbas su jaunimu, jaunimo užimtumas, savanorystės, visuomenei naudingos veiklos ugdymas;
  •  Bendradarbiavimas visose rūpybos srityse su kitomis draugijomis ir globa tų žmonių, kuriems ji būtina;
  •  Ligonių, slaugos namų, senelių prieglaudų ir jų bendrabučių, spec. vaikų darželių, pensionatų ir t.t. globa, ir šelpimas.
  •  Parama neįgaliųjų integracijai;
  •  Fondų steigimas;
  •  Darbo vietų steigimas pagal Europos samariečių sąjungos nuostatus, atitinkančius Bendrijos įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus;
  •  Mokamų paslaugų teikimas;
  •  Teikti socialines paslaugas socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms;
  •  teikti fizinę, materialią ir švietėjišką pagalbą nelaimės ištiktiems ir socialiai remtiniems žmonėms;
  •  Bendradarbiauti su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, savivaldybėmis, politinėmis partijomis, remiančiomis samariečių veiklą, tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis, labdaros ir paramos fondais, kitomis institucijomis, turinčiomis tokius pačius tikslus ir siekius.

BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Bendrija, siekdama įgyvendinti šiuose įstatuose nurodytus tikslus, turi teisę:
  1.  Nustatyti organizacinę struktūrą;
  2.  Jungtis į sąjungas, asociacijas, susivienijimus, steigti filialus jungtis į tarptautines tokio pat pobūdžio organizacijas;
  3.  Samdyti asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
  4.  Turėti savo veiklai vykdyti reikalingą turtą ir juo disponuoti Lietuvos respublikos įstatymų numatyta tvarka;
  5.  Laisvai skelbti per masines informavimo priemones labdaros ir paramos tikslus, gavėjus bei objektus;
  6.  Nutraukti savo veiklą;
  7.  Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių ir labdaros organizacijų, įvairių fondų, organizacijų ir asmenų;
  8.  Užsiimti leidyba;
  9.  Steigti įmones, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
  10.  Steigti fondus;
  11.  Teikti mokamas paslaugas;
  12.  Gauti ir teikti labdarą bei paramą;
  13.  Bendrija gali užsiimti ir kita veikla, kuri reikalinga Bendrijos tikslams pasiekti ir yra nedraudžiama Lietuvos Respublikos įstatymais;
  14.  bendrija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą, kuri neprieštarauja bendrijos įstatymams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti;
  15.  Bendrija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų, vadovaujantis Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
 2.  bendrijos pereigos;
  1. Tvarkyti labdaros ir materialinių vertybių apskaitą;
  2.  teikti valstybės institucijoms, vykdančioms finansinės veiklos kontrolę ir tvarkančioms atskaitomybę, nustatytos formos informaciją apie gautą arba suteiktą labdarą ar paramą;
  3.  naudoti pagal paskirtį labdaros davėjų ir rėmėjų paruoštas lėšas ir kitą turtą;
  4.  leisti netrukdomai valstybės institucijoms, kontroliuojančioms bendrijos veiklą, tikrinti labdarai ir paramai perduodamų lėšų teisėtumą ir jų panaudojimą;
  5.  Vykdyti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

BENDRIJOS NARIAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS.

NARIŲ PRIĖMIMAS IR IŠSTOJIMAS

 1.  Bendrija veikia Lietuvos Respublikos ribose (teritorijoje).
 2.  Bendrijos nariu gali būti kiekvienas 18 metų sulaukęs veiksnus Lietuvos Respublikos pilietis ir juridiniai asmenys, kurie pripažįsta Bendrijos veiklos įstatus ir dalyvauja jos veikloje, vykdo bendrus Bendrijos numatytus tikslus ir uždavinius.
 3.  Bendrijos garbės nario vardas gali būti suteiktas nariui, taip pat ir kitos valstybės piliečiui, 10 metų aktyviai dalyvavusiam veikloje.
 4.  Bendrijos narių priėmimas vyksta pateikiant prašymą Bendrijos valdybai, kuri sprendimą turi priimti per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 5.  Įstoję nariai gauna ženklelį ir narystės pažymėjimą.
 6.  Stojamųjų įnašų ir narių mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas atskiru dokumentu.
 7.  Bendrijos nario teisės:
  1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
  2. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  3. bet kada išstoti iš Bendrijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendrijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  4.  rinkti ir būti išrinktais į Bendrijos valdymo organus;
  5.  apskųsti valdymo organo sprendimus;
  6.  teikti paklausimus ir pasiūlymus dėl Bendrijos veiklos ir gauti atsakymus;
  7.  įgyvendinti kituose teisės aktuose ir Bendrijos įstatuose nustatytas teises.
 8.  Bendrijos narių pareigos;
  1. laikytis Bendrijos įstatų;
  2. laiku mokėti nario mokestį;
  3. dalyvauti Bendrijos veikloje.
 9.  Narystė Bendrijoje baigiasi:
  1. pateikus pareiškimą apie savarankišką išstojimą Bendrijos valdybai;
  2. Bendrijos valdybai pašalinus už įstatų nesilaikymą, nario mokesčio nemokėjimą, Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimą;
  3. likvidavus juridinį asmenį, kuris yra bendrijos narys.
 10.  Bendrijos valdybos sprendimą dėl pašalinimo iš narių galima apskųsti Bendrijos visuotiniam narių susirinkimui.
 11. Už bendrijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama.

BENDRIJOS ORGANAI

 •  Bendrijos organai:
  • aukščiausias Bendrijos organas – visuotinis narių susirinkimas;
  • kolegialus valdymo organas – valdyba;
  • vienasmenis valdymo organas – pirmininkas;
  • kontrolės organas – revizorius.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 •  Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias Bendrijos organas, šaukiamas vieną kartą per metus. Visuotinį narių susirinkimą šaukia valdyba.
 •  Visuotinis Bendrijos susirinkimas:
  • keičia Bendrijos įstatus;
  •  skiria (renka) ir atšaukia Bendrijos valdymo organų narius;
  •  nustato Bendrijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
  •  per 4 mėnesius  nuo finansinių metų pabaigos  tvirtina Bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;
  •  priima sprendimą dėl Bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę‘
  • priima sprendimą dėl bendrijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
  • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
  • svarsto miesto, rajonų filialų atstovų ir Bendrijos narių pasiūlymus bei filialų ir narių veiklos klausimus.
 •  Visuotinis narių susirinkimas apsprendžia ir kitus Asociacijos įstatyme ir Bendrijos įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskiria kitų bendrijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
 •  Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Bendrijos nariai.   Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
 •  Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ bendrijos narių.
 •  bendrijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Bendrijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti bendriją.
 • Visuotinį narių susirinkimą šaukia valdyba, pranešdama apie jo sušaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę bendrijos nariams, ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos pasirašytinai ar registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali sušaukti pirmininkas arba jei to raštu reikalauja daugiau kaip pusė Bendrijos narių.
 •  jeigu nėra kvorumo, Bendrijos valdyba, ne vėliau kaip per 10 dienų, šaukia pakartotinį susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.

VALDYBA

 •  Valdyba yra kolegialus Bendrijos organas, kurią sudaro 4 nariai, renkami 4 metų kadencijai. bendrijos pirmininkas yra ir Bendrijos valdybos pirmininkas. Valdybą renka visuotinis narių susirinkimas.
 • Sprendimas dėl valdybos sudarymo priimamas visuotiniame narių susirinkime atviru ar slaptu balsavimu paprastąja balsų dauguma.
 • Bendrijos valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Valdybos susirinkimus šaukia pirmininkas, pranešdamas apie jos sušaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę valdybos nariams, ne vėliau kaip per 14 dienų iki valdybos posėdžio dienos pasirašytinai ar registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau nei ½ narių. Valdybos sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma. jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Bendrijos pirmininko balsas.
 • Bendrijos valdyba:
  • koordinuoja bei vadovauja Bendrijos veiklai, tarp susirinkimų;
  •  šaukia visuotinius narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti;
  • priima sprendimus dėl naujų Bendrijos narių priėmimo ir pašalinimo;
  • renka Bendrijos veiklos dokumentaciją, veda narių apskaitą;
  • organizuoja Bendrijos veikla ir įgyvendina visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
  •  priima sprendimus steigti bendrijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus, taip pat tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus;
  • teikia visuotiniam narių susirinkimui Bendrijos įstatų pakeitimus bei papildymus;
  • kartą per metus metiniam visuotiniam narių susirinkimui arba atskiru jo reikalavimu teikia svarstyti ir tvirtinti Bendrijos veiklos ir finansines ataskaita;
  • atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą;
  •  nustato disponavimu Bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, sprendžia lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus.

PIRMININKAS

 •  Pirmininkas yra vienasmenis Bendrijos valdymo organas. Jis renkamas visuotiniame narių susirinkime 4 metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininkas taip pat yra valdybos narys bei valdybos pirmininkas.
 • Bendrijos pirmininkas:
  • veikia Bendrijos vardu, sudaro sandorius Bendrijos vardu, pasirašo sutartis, įgaliojimus, kitus dokumentus;
  •  šaukia valdybos susirinkimus, vadovauja valdybai ir vadovauja valdybos susirinkimams;
  •  vadovauja valdybos veiklai ir formuoja valdybos veiklos kryptis;
  •  organizuoja renginius;
  •  turi teisę siūlyti kandidatus į savo pavaduotojus;
  •  atstovauja Bendrijai Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse bei visose organizacijose;
  •  atsako už Bendrijos duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
  • atsako už viešos informacijos paskelbimą;
  •  priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
  •  priima sprendimą dėl Bendrijos buveinės keitimo;
  •  atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir pirmininko pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš bendrijos veiklos kylančias funkcijas.

REVIZORIUS

 •  Bendrijos finansinės veiklos kontrolės organas yra revizorius. revizorius renkamas visuotiniame narių susirinkime, 2 metų kadencijai. Revizoriumi negali būti valdybos narys ar pirmininkas. Revizorius kontroliuoja Bendrijos administracinę ir ūkinę-finansinę veiklą, atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.
 • Bendrijos revizorius:
  • tikrina bendrijos finansinę veiklą bei dokumentaciją ir išvadas – ataskaitą pateikia visuotiniam narių susirinkimui;
  • visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlieka Bendrijoje finansinius buhalterinius patikrinimus.
 •  Bendrijos pirmininkas privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE BENDRIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

 •  Bendrijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita pateikiama ataskaitiniame visuotiniame narių susirinkime
 •  bendrijos praėjusių finansinių metu veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
  • informacija apie Bendrijos veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
  • bendrijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
  • metinė finansinė atskaitomybė;
  • samdomų bendrijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
  • kita Bendrijos visuotinio narių susirinkimo nustatyta informacija.
 •  Bendrijos nariui raštu pareikalavus, pirmininkas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, privalo sudaryti galimybę Bendrijos buveinėje susipažinti su dokumentais. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Bendrijos buveinėje. Bendrijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai. PRAŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
 •  Bendrijos pranešimai ir kita informacija apie Bendrijos veiklą skelbiama laikraštyje „Alytaus naujienos“.
 •  Bendrijos pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbimai viešai, skalbiami laikraštyje „Alytaus naujienos“ ir praneša visiems įstatymo numatytiems asmenims pasirašyti ar registruotu laišku.

BENDRIJOS LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ PAUDOJIMAS

 • Bendrijos lėšos:
  • stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;
  • valstybės ir savivaldybių tikslinės lėšos;
  • parama bei labdara gauta LR labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
  • fizinių, juridinių asmenų dovanos, paaukotos ar programos vykdyti perduotos lėšos bei turtus;
  • lėšos už Bendrijos organizuotus renginius bei kitos ūkinės komercinės veiklos;
  • lėšos ir turtas gautas iš šalies, užsienio ir tarptautinių fondų bei organizacijų tikslinėms švietimo;
  • mokymų bei kitoms programoms realizuoti;
  • kitos teisėtai gautos lėšos;
  • pajamos už parduotą ar išnuomotą Bendrijos turtą;
  • kredito įstaigų palūkanos, mokamos už saugomas lėšas;
  • skolinto kapitalo lėšos.
 • Bendrijos nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas reikalingas Bendrijos numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
 •  Turtas gali būti įgyjamas už bendrijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu būdu.
 • Lėšos naudojamos Bendrijos veiklai ir jos vykdomoms programoms finansuoti, inventoriui ir kitam turtui, taip pat nekilnojamam turtui, įsigyti.
 • bendrija veikia bendradarbiaudama pagal sutartis su įmonėmis, įvairiomis organizacijomis ir fiziniais asmenimis.
 • Bendrijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Bendrijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
 • Šiuose įstatuose nurodytas Bendrijos teises papildomai gali riboti Asociacijų įstatymas ir kiti teisės aktai.
 • Bendrija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo, tokius tikslus nurodė. Bendrija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo t reikalauja. Bendrija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu bendrijos įstatuose nustatyta, tikslams.

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 •  Sprendimo dėl filialų ar atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, nuostatų patvirtinimo bei vadovų paskyrimo, priima Bendrijos valdyba.

BENDRIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 • Bendrijos veiklos trukmė neribota.
 • Bendrijos veikla gali nutrūkti:
  • Visuotiniam narių susirinkimui nusprendus 2/3 narių balsų dauguma;
  • Įstatymų numatytais atvejais.
 •  Bendrija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso ir įstatymų nustatyta tvarka.

BENDRIJOS BUVEINĖS KEITMO TVARKA

 • Bendrijos buveinė keičiama pirmininko sprendimu. BENDRIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
 •  Pakeistus įstatus tvirtina visuotinis narių susirinkimas. Šiam sprendimui priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių balsų.
 • pakeistus įstatus pasirašo bendrijos primininkas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
 • Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Kilus bendrijos veikloje klausimams, kurie nėra sureguliuoti šių įstatų nuostatuose, taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.

Įstatai patvirtinti ir pasirašyti steigiamojo susirinkimo įgalioto asmens

2019-02-01

Finansinės veiklos ataskaitos

alytaussamarieciai.